Single-Sided Deafness (SSD)
Links |  Woordenlijst |  Gastenboek |  Baha-forum |  Contact

Eenzijdige doofheid

01 Algemeen
02 Gehoor

03 SSD-oorzaken
04 SSD-gevolgen
05 Sociale effecten

06 SSD-ervaringen
07 SSD bij kinderen

08 Hoortoestellen
09 Hoorhulpmiddelen
10 Ondertiteling


BCD (Baha & Ponto)

11 BCD-indicatie

12 BCD-softband
13 BCD-schroef
14 BCD-operatie
15 Schroefproblemen

16 BCD-ontwikkeling
17 BCD-toestellen
18 BCD-gebruik

19 BCD-batterijen
20 BCD-accessoires

21 BCD-problemen
22 BCD-verzekering

23 BCD-ervaringen
24 Onderzoek

25 BCD-vergoeding
26 Politiek


SSD | Single-Sided Deafness | éénzijdige doofheid

Eenzijdig doof

22. Verzekering van botverankerde toestellen

Laatst aangepast: 07-08-2011

Tenzij je een Baha in bruikleen heb gekregen, kun je er maar beter niet van uit gaan dat je Baha automatisch verzekerd is. Zelfs al zou de Baha door het ziekenhuis of de zorgverzekeraar zijn vergoed, bij verlies of diefstal van of schade aan het Baha-toestel zijn deze partijen niet verplicht een nieuw toestel te leveren. Voor deze gevallen kan het verstandig zijn om een extra verzekering af te sluiten [bron: NVVS].

Jaren geleden was het haast onmogelijk om hoortoestellen (en andere hoorhulp­middelen) adequaat te verzekeren, terwijl de behoefte er wel was. Omdat de vergoedingen door de zorgverzekeraars steeds geringer waren worden, waren beschadiging, verlies en diefstal niet meer voldoende gedekt.

Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak- en taalmoeilijkheden (FOSS) De Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak- en taalmoeilijkheden (FOSS) heeft toen in samenwerking met tussenpersoon De Haan & Buis een hoortoestelverzekering opgesteld.

De Haan & Buis Verder is er geen enkele binding tussen deze twee partijen: de FOSS treedt enkel op als belangenbehartiger voor de ouders van slechthorende kinderen, terwijl De Haan & Buis enkel de aanbieder is van een verzekering voor hoortoestellen [bron: Doof.nl].

Tot een aantal jaren geleden was er in Nederland weinig keuzemogelijkheid om hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen te verzekeren dan via De Haan & Buis. Echter, toen in 2007 de premies fors werden verhoogd, ontstond er de behoefte om ook naar de hoortoestelverzekeringen van andere aanbieders te kijken.

Meeùs Uit dit hoofdstuk zal volgen dat tegenwoordig tussen­persoon Meeùs Assurantiën (binnen Europa en Turkije) de beste aanbieding doet op het gebied van hoortoestel­verzekeringen.

Meeùs biedt particulieren sinds medio 2008 een speciale polis voor het verzekeren van hoortoestellen, waaronder ook botverankerde hoortoestellen, CI's en hoorhulpmiddelen. Oorspronkelijk was dit verzekeringsconcept bedoeld voor het academisch ziekenhuis Maastricht (azM), waar Meeùs sinds 1994 "huismakelaar" is [bron: Meeùs]. Eind 2009 hadden duizend hoortoesteldragers een toestel­verzekering bij Meeùs afgesloten [bron: Hoorwijzer].

Op de volgende websites wordt aandacht besteed aan de verzekering van hoor­toestellen:

Hoewel dit hoofdstuk is toegespitst op een botverankerd hoortoestel, moet men ook denken aan andere hoortoestellen, maar ook soloapparatuur en andere hulp­middelen en accessoires. Immers, alle dure apparaten die regelmatig naar buiten worden meegenomen zouden goed verzekerd moeten zijn.


22.1 Type verzekeringen

Er zijn verschillende typen verzekeringen waaronder je Baha-toestel kan vallen, maar daar blijven veel vragen onbeantwoord:

Welke verzekering wanneer schade aan je Baha-toestel dekt, wordt in de onder­staande subparagrafen toegelicht.

Als je een hoortoestel op proef hebt (bijvoorbeeld een Baha-hoofdbeugel), dan is tijdens de proefperiode het toestel nog van de audicien of het ziekenhuis. De audicien of het ziekenhuis stelt je dan aansprakelijk, wanneer je het toestel kwijtraakt of beschadigt. De kosten kun je dan weer verhalen op je eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het is dus niet nodig om hiervoor een aparte verzekering af te sluiten [bron: NVVS-forum].

22.1.1 Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering zijn onder andere je persoonlijke — eventueel kostbare — bezittingen binnenshuis verzekerd tegen materiële schade (bijvoor­beeld als gevolg van brand), diefstal en vandalisme.

Lees de polisvoorwaarden goed door, want het kan zijn dat op de inboedel­verzekering een maximale dekking van slechts € 10.000 geldt. Ook een Baha-toestel valt onder de inboedel (de huisraad), maar neemt in dat geval dan wel meer dan 30% van de totale inboedelwaarde voor zijn rekening! Als je inboedel meer dan € 7000 waard is, dan ben je in zo'n geval onderverzekerd.

Nu is het zo dat de meeste verzekeraars een garantie tegen onderverzekering geven, wanneer je bijvoorbeeld om de vijf jaar (of op verzoek) een inboedelmeter compleet invult. Verzekerden die geen inboedelmeter hebben ingevuld, doen er goed aan om de verzekeraar op de hoogte te houden van eventuele waarde­stijgingen, zoals bij de aanschaf van een Baha-toestel. Ook is het raadzaam om een indexclausule in de polis op te nemen; de verzekerde waarde van de inboedel wordt dan jaarlijks aan de (gemiddelde) prijsstijging aangepast [bron: Verzekeringssite.nl].

Verder is het zo dat je met een inboedelverzekering slechts in beperkte mate verzekerd bent buiten de deur. Bijvoorbeeld:

Echter, meestal vallen je spullen niet meer onder de inboedelverzekering, zodra je daarmee de deur uit gaat. Toch kun je ze niet altijd thuis laten, gewoon omdat je ze nodig hebt: een muziekinstrument (voor muziekles), een camera (voor een dagje uit), een horloge, sieraden en dure kleding (voor een avondje uit), sportspullen (om te sporten), of een laptop (die je naar je werk meeneemt).

Als je spullen niet buitenshuis zijn verzekerd, dan zijn verlies of vermissing van je (Baha-)hoortoestel ook niet gedekt. Het is daarom in het algemeen verstandig om voor dure spullen als een (Baha-)hoortoestel een (aanvullende) verzekering af te sluiten.

22.1.2 Buitenshuisverzekering

Soms kan aanvullend op de (bestaande) inboedelverzekering een buitenshuis­verzekering worden afgesloten. Echter, lees eerst goed de polisvoorwaarden door wat wanneer precies wordt gedekt.

Zo kun je met de BuitenDeDeur®-verzekering van Interpolis (aangeboden via o.a. de Rabobank) bijna alle particulie­re eigendommen buitenshuis verzekeren, waaronder ook brillen, hoortoestellen en geluidsapparatuur met toebehoren. Echter, met de Kostbaarheden Buitenshuis-verzekering van Centraal Beheer Achmea kunnen bepaalde voorwerpen (zoals brillen (en waarschijnlijk dan ook hoortoestellen) en geluidsapparatuur juist niet buitenshuis worden verzekerd [bron: CBA].

Toch is het in het algemeen niet verstandig om vanwege je Baha-toestel een buitenshuisverzekering af te sluiten, ook niet bij Interpolis. De vergoedingen van bijvoorbeeld hoortoestellen zijn bij buitenshuisverzekeringen gemaximeerd! Bij bijvoorbeeld Interpolis zijn brillen tot € 250, geluidsapparatuur tot € 1250 en (Baha-)hoortoestellen tot slechts € 500 gedekt. Aangezien een Baha-toestel meer dan 3000 euro kost, wordt dit risico slechts voor een klein deel afgedekt [bron: Interpolis].

22.1.3 Kostbaarhedenverzekering

Er kunnen meerdere redenen zijn om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Ten eerste kan het zo zijn dat je inboedel (inclusief Baha-toestel) is onder­verzekerd. Als je geen garantie tegen onderverzekering hebt, dan kan het verstandig zijn om zo'n aanvullende verzekering op je Baha-toestel af te sluiten.

Ten tweede is het zo dat je met een kostbaarhedenverzekering ook buitenshuis bent verzekerd, soms zelfs doorlopend wereldwijd. Verlies en vermissing van het Baha-toestel is dan ook gedekt [bron: Interpolis].

22.1.4 Baha-toestelverzekering

Een nadeel van de kostbaarhedenverzekering is dat deze vaak in combinatie met je (bestaande) inboedelverzekering moet worden gesloten. Bovendien is de kans groot dat deze kostbaarhedenverzekering — even uitgaande van vergelijkbare voorwaarden — duurder is dan een speciale Baha-toestelverzekering. In de volgende twee paragrafen worden respectievelijk de verzekeringspremies en polis­voorwaarden onderling met elkaar vergeleken.


22.2 De verzekeringspremie van Baha-toestelverzekeringen

Vaak wordt een verzekering van een hoortoestel aangeboden via de audicien. Het is verstandig om te kijken of een van de andere genoemde verzekeringen een beter (goedkoper) alternatief kunnen zijn. In deze paragraaf worden de verzeke­ringen van drie aanbieders van een toestelverzekering met elkaar vergeleken. De verzekeringen worden aangeboden door de in de onderstaande tabel genoemde tussenpersonen.

verzekering assurantie-
tussen-
persoon
gevol-
machtigd
agent
verzekeraar moeder-
maat-
schappij
Meeùs Meeùs
Assurantiën
Meeùs Assuradeuren
BV
Allianz
Nederland
Schadeverze-
keringen NV
Allianz
Group
De Haan
& Buis
De Haan
& Buis
Verzekeringen
BV
De Haan & Buis Assuradeuren
BV
London
Verzekeringen
NV
Hoortoestellen-
verzekering.nl
Voortman
Assurantiën
Klaverblad
Verzekeringen
BV

Een assurantietussenpersoon, verzekeringsagent, intermediair of financieel adviseur is een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van verzekeringen. Een tussenpersoon bemiddelt tussen de aanbieder (een of meerdere verzekeraars) en de vrager (bijvoorbeeld een particulier die een hoortoestel wil verzekeren). Een gevolmachtigd agent of assuradeur is een tussenpersoon met de bevoegdheid van een verzekeraar producten onder eigen naam te verkopen. De tussenpersoon krijgt dan de volmacht bepaalde verzekeringen zelf te accepteren, een polis af te geven, premie te incasseren en schades te behandelen. Een gevolmachtigd agent zal de producten weer via een tussenpersoon aanbieden. Vaak is de aanbiedende tussenpersoon eigenaar van de gevolmachtigd agent [bron: Wikipedia].

In de onderstaande tabel kunnen de premies, polisvoorwaarden en aanmeldings­formulieren van de drie aanbieders worden gevonden.

informatie uit juli 2011 polisvoor-
waarden
aanmeldings-
formulier
Meeùs klik klik
De Haan & Buis klik klik
Hoortoestellenverzekering.nl klik klik

Dragers van een cochlaire implantaat in België kunnen hun CI-toestel verzekeren bij Van Dessel Insurance Brokers. Deze tussenpersoon is een tussenpersoon die de verzekeringsproducten van Fortis AG aanbiedt. Om per e-mail meer informatie op te vragen, [bron: opciweb.nl].

22.2.1 Het premiepercentage

In de onderstaande tabel staan de premiepercentages bij de genoemde verzeke­raars vermeld. Let wel, de genoemde premies in deze tabel zijn exclusief kosten en assurantiebelasting.

informatie uit juli 2011 premie
Meeùs 1,500%
De Haan & Buis 2,200%
Hoortoestellenverzekering.nl 2,000%

Merk op dat sommige gegevens afwijken van die op de websites van de NVVS en Hoorwijzer, omdat daar de assurantiebelasting en/of kosten op een onjuiste wijze zijn meegenomen.

22.2.2 De kosten

In de onderstaande tabel staat per verzekeraar het bedrag genoemd, dat in rekening wordt gebracht voor het opmaken van de polis. Verzekeraars gebruiken voor deze kosten verschillende benamingen, zoals: administratie-, polis- en certificaatkosten. Ook is aangegeven of er in de aren daarna afwijkende kosten (zoals prolongatiekosten) in rekening worden gebracht.

informatie uit juli 2011 kosten in
eerste jaar
kosten in
latere jaren
Meeùs € 5,00 € 1,80
De Haan & Buis € 4,00 € 0,00
Hoortoestellenverzekering.nl € 3,50 € 3,50

Merk op dat bij Meeùs in de latere jaren minder kosten hoeven te worden betaald, en dat bij De Haan & Buis zelfs helemaal geen prolongatiekosten in rekening brengt.

22.2.3 De assurantiebelasting

Als je een verzekering — waarvan het risico in Nederland ligt — afsluit bij een verzekeraar, dan moet er assurantiebelasting worden betaald over de verzeke­ringspremie. Ook over de apart in rekening gebrachte vergoeding(en) die met de verzekering samenhangen, moet deze belasting worden betaald. Denk dan aan de in de voorgaande subparagraaf genoemde kosten.

Belastingdienst De verzekeraar is wettelijk verplicht de assurantie­belasting af te dragen, die deze doorgaans doorbelast aan de verzekeringsnemers. Voor sommige verzekeringen geldt een vrijstelling van assurantiebelasting, zoals bij zorg- en transportverzekeringen.

Van 1983 tot maart 2008 gold een assurantiebelastingpercentage van 7,0%. Op 1 maart 2008 is deze verhoogd tot 7,5%, en vanaf 1 maart 2011 zelfs tot 9,7% [bron: Belastingdienst]. Let goed op of de opgevraagde premie in- of exclusief assurantiebelasting is.

informatie uit juli 2011 assurantiebelasting
Meeùs 4,85%
De Haan & Buis 9,70%
Hoortoestellenverzekering.nl 9,70%

Opvallend is dat de verzekeraar Hoortoestellenverzekering.nl in juli 2011 op hun website nog altijd het oude belastingpercentage noemt. Verder is hun website sinds januari 2008 niet meer bijgewerkt.

Op het polisblad van Meeùs Assurantiën staat dat het gaat om een transport­verblijfsverzekering. In dat geval zou geen assurantiebelasting in rekening hoeven worden gebracht. Aangezien Meeùs slechts de helft van de belasting in rekening brengt (namelijk 4,85% in plaats van 9,70%), gaan zij er blijkbaar van uit dat de helft van de verzekering betrekking heeft op transport, en de andere helft op andere (niet voor assurantiebelasting vrijgestelde) zaken [bron: Lexius.nl].

In de onderstaande tabel zijn de premies inclusief kosten en belasting berekend per bovengenoemde verzekeraar en gegeven de in de tabel genoemde verzeker­de waarden. Hierbij ben ik uitgegaan van de op hele euro's afgeronde verzekerde bedragen (incl. 6% btw).

informatie uit juli 2011 Baha Divino,
Intenso,
Cordelle
Ponto
Pro
Ponto
Pro
Power
Baha BP100
verzekerde waarde: € 3200 € 3233 € 3350 € 3730
Meeùs € 55,57 € 56,09 € 57,93 € 63,91
De Haan & Buis € 81,62 € 82,41 € 85,24 € 94,41
Hoortoestellenverzekering.nl € 74,05 € 74,77 € 77,34 € 85,68

Met behulp van dit Excel-vergelijkingsspreadsheet, kun je zelf de berekenin­gen nagaan, of aanpassen in eventueel veranderde bedragen en/of percentages. Conclusie: los van de polisvoorwaarden is de verzekering van Meeùs veruit het goedkoopst.


22.3 De polisvoorwaarden van hoortoestelverzekeringen

Verzekeringen verschillen in hun beleid en voorwaarden. Het is dus verstandig niet alleen naar de prijs (de premie) te kijken, maar zeker ook naar de voorwaarden! De belangrijkste polisvoorwaarden worden in de volgende subparagrafen met elkaar vergeleken.

22.3.1 Eigen risico

In de onderstaande tabel is aangegeven welk eigen risico per schade de verschil­lende verzekeraars hanteren.

informatie uit juli 2011 eigen risico
Meeùs € 20
De Haan & Buis € 50
Hoortoestellenverzekering.nl € 22

Hier komen Meeùs en Hoortoestellenverzekering.nl het gunstigst uit de bus.

22.3.2 Afschrijvingen

Als een schade herstelbaar is, dan zal de verzekeraar de reparatiekosten — en eventueel de waardevermindering die door de gebeurtenis is ontstaan en die niet door het herstel is opgeheven — vergoeden. Bij onherstelbare schade (zoals bij verlies) wordt soms de nieuwwaarde vergoed, waarbij de nieuwwaarde wordt gedefinieerd als het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een nieuw toestel van dezelfde soort en kwaliteit (op het moment van de gebeurtenis).

Echter, de kans is groot dat ook in de polisvoorwaarden staat geschreven dat nooit meer dan de verzekerde waarde vergoed wordt. De verzekerde waarde is de waarde van het toestel die op de polis staat vermeld, oftewel de prijs waarvoor het toestel destijds werd aangeschaft. Aangezien de prijs van een Baha-toestel bijna jaarlijks en soms fors stijgt, zul je de waardestijging niet vergoed krijgen.

Na een jaar of 3 tot 5 wordt er door de verzekeraar afgeschreven op het toestel; je krijgt bij schade dan enkel nog de dagwaarde. De dagwaarde is gedefinieerd als de nieuwwaarde (of soms de verzekerde waarde) minus de afschrijvingen, waarbij de afschrijvingen de waardevermindering van het toestel als gevolg van ouderdom en slijtage weergeven. Verzekeraars hanteren verschillende afschrijvings­perioden (variërend van 5 tot 10 jaar), en daarmee verschillende afschrijvingspercentages (variërend van 20% tot 10%).

Vaak wordt een maximale afschrijving (van bijvoorbeeld 90%) gehanteerd, omdat er anders premie zal worden betaald, zonder dat daar een mogelijke uitkering bij schade tegenover zou staan. De maximale vergoeding is dan zo laag geworden, dat je je af kunt vragen of de premie nog wel opweegt tegen deze vergoeding bij eventuele schade. De meeste verzekeraars zullen niet uit zichzelf melden dat het beter is om de verzekering te beëindigen.

De afschrijvingsberekeningen van verzekeraars zijn redelijk standaard, maar zijn vaak niet standaard opgenomen in de polisvoorwaarden. Wel kun je navragen of en hoe lang een verzekeraar de nieuwwaarde vergoedt en hoe hij afschrijvingen berekent. Als je een schadevergoeding te laag vindt — en je bent bij het afsluiten van de verzekering niet op de hoogte gebracht van de afschrijvingsberekeningen — maak dan bezwaar bij de verzekeraar. Je bent dan immers niet akkoord gegaan met die berekeningen. Als je er met je verzekeraar niet uit komt, dan kun je klagen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) [bron: Consu­mentenbond].

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de verschillende verzekeraars om­gaan met afschrijvingen (volgens mijn interpretatie op basis van hun informatie).

informatie uit juli 2011 afschrijvingen
Meeùs eerste 5 jaar de verzekerde waarde,
daarna 10% afschrijving van
de verzekerde waarde per jaar
De Haan & Buis eerste 5 jaar de verzekerde waarde,
daarna de dagwaarde
Hoortoestellenverzekering.nl eerste 5 jaar de verzekerde waarde,
daarna 20% afschrijving van
de verzekerde waarde per jaar

Merk op dat nooit meer wordt uitgekeerd dan de verzekerde waarde. Aangezien de nieuwwaarde in de loop van de tijd stijgt, is de kans dan ook groot dat de verzekerde waarde onder de vervangingswaarde komt te liggen. Het verschil tussen de vervangingswaarde en de verzekerde waarde moet je feitelijk bij het eigen risico optellen. Verder worden bij beschadiging de herstelkosten vergoed, ook weer tot maximaal de verzekerde waarde.

Als voorbeeld heb ik in de onderstaande tabel de situatie van de verzekering van mijn eigen Baha Compact uitgewerkt. In 2005 betaalde ik nog "slechts" € 1993 (de verzekerde waarde), terwijl deze (of eigenlijk haar opvolger Baha Divino) in 2009 € 3140 kostte (de nieuwwaarde). Daarbij is voor elk jaar aangegeven voor zowel Meeùs als Hoortoestellenverzekering.nl: welke premie je tot dan toe betaalt, welke vergoeding je bij (onherstelbare) schade ontvangt en het bedrag dat je bij (onherstelbare) schade zelf zou moeten bijdragen (inclusief eigen risico). Merk op dat ik heb aangenomen dat de nieuwwaarde, de premie, de kosten en de assurantiebelasting in de toekomst gelijk zullen blijven.

nr. jaar nieuw-
waarde
totale premie vergoeding eigen bijdrage
Meeùs Hoortoe-
stellen-
verze-
kering.nl
Meeùs Hoortoe-
stellen-
verze-
kering.nl
Meeùs Hoortoe-
stellen-
verze-
kering.nl
1 2005 € 1993 €  37 €  46 € 1993 € 1993 €  20 €  22
2 2006 € 2459 €  77 €  103 € 1993 € 1993 €  486 €  488
3 2007 € 2459 €  116 €  159 € 1993 € 1993 €  486 €  488
4 2008 € 3021 €  165 €  228 € 1993 € 1993 € 1048 € 1050
5 2009 € 3140 €  215 €  299 € 1993 € 1993 € 1167 € 1169
6 2010 € 3140 €  266 €  370 € 1794 € 1594 € 1366 € 1567
7 2011 € 3140 €  317 €  441 € 1594 € 1196 € 1565 € 1966
8 2012 € 3140 €  367 €  513 € 1395 €  797 € 1765 € 2365
9 2013 € 3140 €  418 €  584 € 1196 €  399 € 1964 € 2763

Uit dit voorbeeld volgt dat de afschrijvingsregeling van Meeùs (in combinatie met het eigen risico) elk jaar (op de lange termijn veel) gunstiger is dan die van Hoortoestellenverzekering.nl. Bovendien bespaar je in dit voorbeeld bij Meeùs over de eerste 5 jaren een premie van € 84 ten opzichte van Hoortoestellen­verzekering.nl.

Merk op dat we hier met een bijzondere situatie te maken hebben, namelijk de enorme stijging van de nieuwwaarde van het Baha-toestel. Omdat verzekeraars meestal maximaal de verzekerde waarde (de nieuwwaarde op moment van aanschaf) uitkeren, loop je in geval van schade de waardestijging mis, die je dan zelf moet bijdragen. Normaal gesproken mag je verwachten dat prijzen slechts met enkele procenten per jaar stijgen (en bij veel elektronica vaak zelfs dalen), zodat je bij eventuele schade in de eerste jaren niet te veel zelf hoeft bij te dragen.

De meeste slechthorenden hebben na 5 jaren recht op een nieuw hoortoestel vanuit de zorgverzekering. Het is geen probleem om de volle periode bij Meeùs verzekerd te blijven. Echter, omdat veel andere verzekeraars na 3 jaren enkel nog maar de dagwaarde uitkeren, kan het in die gevallen verstandig zijn de verzekering tijdig stop te zetten. Vaak geldt er een opzegtermijn van bijvoorbeeld 2 maanden, zodat je het risico loopt (ongewild) opnieuw ten minste een jaar aan hun verzekering vast te zitten.

Ook wanneer je bijvoorbeeld op eigen kosten een nieuw toestel zou moeten aanschaffen (bijvoorbeeld omdat je eenzijdig doof bent, en je zorgverzekeraar is niet coulant), en om die reden langer wilt doen met je oude toestel, ben je bij Meeùs nog redelijk goed gedekt. Zij beginnen pas na 5 jaren af te schrijven, en bovendien slechts 10% van de verzekerde waarde per jaar.

22.3.3 Het dekkingsgebied

Als je (met Baha-toestel) op reis gaat, lees dan eerst de voorwaarden van de hoortoestelverzekering — maar ook die van de zorgverzekering en eventuele reisverzekering — goed door om na te gaan of en onder welke verzekering(en) het Baha-toestel is gedekt op de reisbestemming(en). Als een hoortoestel onder de “waardevolle artikelen” van de reisverzekering valt, dan is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk om een wereldwijde dekking op de toestelverzekering te hebben [bron: Hoorwijzer].

Echter, als verlies en diefstal op een reisbestemming niet gedekt zijn, dan is het verstandig om je bij te verzekeren. Zo geldt bij de toestelverzekering van De Haan & Buis (sinds 2007) een wereldwijde dekking [bron: CI-Amsterdam.com], maar bij bijvoorbeeld Hoortoestelverzekering.nl maakt enkel Nederland uit van het dekkingsgebied. Zie ook de onderstaande tabel.

informatie uit juli 2011 dekkingsgebied
Meeùs ten minste Europa en Turkije
De Haan & Buis wereldwijd
Hoortoestellenverzekering.nl Nederland

Overigens kan bij Meeùs de dekking voor Europa en Turkije uitgebreid worden tot een wereldwijde dekking. Echter, daarvoor moet wel een meerpremie van € 25 (excl. 4,85% assurantiebelasting) betaald worden. Dat betekent dat deze verzekering ingeval van wereldwijde dekking juist duurder is dan die van De Haan & Buis! Bovendien betreft het geen doorlopende verzekering, maar is deze uitgebreide dekking slechts maximaal 30 dagen geldig [bron: Meeùs].

22.3.4 De dekkingsperiode

Bij sommige hoortoestelverzekeraars dient de premie van bijvoorbeeld 5 jaren in het voren te worden betaald. Normaal gesproken is het geen goed idee om te kiezen voor zo'n verzekering. Immers, je weet niet tevoren hoe lang je het betreffende toestel gaat gebruiken. Bovendien loop je rente-inkomsten mis; bij een per jaar in rekening gebrachte premie houd je dit geld in eigen beheer. Verder zit je voor de dekkingsperiode vast aan de betreffende verzekeraar, wat niet altijd gewenst is. Voor alle genoemde verzekeringen in dit hoofdstuk geldt een dekkingsperiode van 1 jaar.

22.3.5 In- en uitsluitingen

In het algemeen dekt een kostbaarheden- of een Baha-toestelverzekering materiële schade (als gevolg van een plotselinge gebeurtenis), diefstal, verlies en vermissing. Je kunt je hoortoestel verliezen, als je bijvoorbeeld kleding aan het passen bent in een winkel. Als een inbreker zou weten wat een Baha-toestel is, lijkt de dekking van diefstal minder voor de hand te liggen. Immers, wat zou iemand zonder implantaat kunnen doen met zo'n toestel. Beroving (van het hoofd) lijkt al helemaal niet voor de hand liggend, maar niet onmogelijk.

Echter, wanneer schade veroorzaakt is door opzet, grove nalatigheid of ondeskundige handelingen aan de apparatuur, dan zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien. Zorg daarom dat je het Baha-toestel in het bijbehorende doosje bewaart op een vaste plaats thuis, buiten het bereik van kinderen.

Een huisdier kan ook schade aanrichten aan de inboedel. Echter, het is niet vanzelfsprekend dat dit gedekt is onder bijvoorbeeld de inboedelverzekering [bron: NBVA]. Houd het hoortoestel dan ook buiten bereik van dieren.

Op nagenoeg alle schadeverzekeringen is een aantal schadeoorzaken uitgesloten. Deze schadeoorzaken zijn onder te verdelen in: [bron: Wikipedia].

Verder zijn in het algemeen schaden uitgesloten [bron: kostbaarhedenverzeke­ringspolis Interpolis]:

Een schadeverzekeraar biedt alleen dekking tegen onvoorziene gebeurtenissen. Bijvoorbeeld slijtage van het toestel valt hier niet onder, zodat dit wordt uitgesloten op de dekking. Bij een zorgverzekeraar kan dit echter anders liggen, die kan bijvoorbeeld eens per 5 jaar besluiten om een nieuw toestel te vergoeden, ongeacht de onderhoudstoestand van het oude toestel [bron: Hoortoestel­verzekering.nl].

In de polisvoorwaarden van De Haan & Buis staat nog een aantal voorwaarden die belangrijk zijn te kennen [bron: De Haan & Buis]:


22.4 De beste toestelverzekering voor botverankerde hoortoestellen

De verzekering van Meeùs is (per december 2010) duidelijk de goedkoopste uit het rijtje hierboven, namelijk met een premie van rond de € 55 (incl. kosten en assurantiebelasting) bij een Baha Divino, Intenso, Cordelle of een Ponto Pro en ongeveer € 71 bij een Baha BP100. Bovendien hebben zij het laagste eigen risico van € 20. Wel moet je erop letten dat je hoortoestel buiten Europa en Turkije niet standaard gedekt is [bron: Meeùs].

Voor meer informatie en een aanvraagformulier zie hun website. Voor maximale service kun je ook langsgaan op de vestiging in het complex van het azM in Maastricht [bron: Meeùs].

Meeùs stuurt na acceptatie direct een verzekeringscertificaat naar de aanvrager. Let wel, het contract wordt jaarlijks stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Er geldt een opzeggingstermijn van één maand. Je kunt je schriftelijk afmelden voor de verzekering (per post, fax of per e-mail). Meeùs stuurt na accordering een bevestiging.